پادکست روانشناسی

پادکست طوفان های فکری و هیجانی

از اینجا پخش کنید:

شناسنامه پادکست

نام پادکست: طوفان‌های فکری و هیجانی
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: وقتی زندگی ضربه سختی می‌زند
نویسنده کتاب: دکتر راس هریس
مترجم کتاب:

دکتر نرگس حسینی نیا/ دکتر پیمان دوستی

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۳:۰۶ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی– مناسب برای همه مردم

پادکست دو تاکید خود مراقبتی و خودشفقت ورزی

از اینجا پخش کنید:

شناسنامه پادکست

نام پادکست: دو تاکید خود مراقبتی و خود شفقت ورزی
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: وقتی زندگی ضربه سختی می‌زند
نویسنده کتاب: دکتر راس هریس
مترجم کتاب:

دکتر نرگس حسینی نیا/ دکتر پیمان دوستی

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۳:۲۸ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی– مناسب برای همه مردم

پادکست درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)


شناسنامه پادکست

نام پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) چیست؟
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی، دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۳:۵۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی تخصصی – مناسب برای دانشجویان روانشناسی و مشاوره

پادکست مهارت جرات ورزی


شناسنامه پادکست

نام پادکست: مهارت جرات ورزی
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۲:۱۲ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست داستان تقصیر دیگری است


شناسنامه پادکست

نام پادکست: داستان تقصیر دیگری است
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۲:۱۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست داستان های برده ذهن شدن


شناسنامه پادکست

نام پادکست: داستان های برده ذهن شدن
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۴:۱۸ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست اهداف هوشمندانه


شناسنامه پادکست

نام پادکست: اهداف هوشمندانه SMART
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۱:۵۲ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست هدیه ای به نام توجه کامل


شناسنامه پادکست

نام پادکست: هدیه ای به نام توجه کامل
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۱:۰۵ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست فرآیندهای اصلی ارتباط موثر


شناسنامه پادکست

نام پادکست: فرآیندهای اصلی ارتباط موثر
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۱:۳۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم

پادکست همدلی و شفقت با دیگران


شناسنامه پادکست

نام پادکست: همدلی و شفقت با دیگران
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۲:۲۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم