کتاب یادگیری RFT (چاپ ۱۴۰۰)

1900000ریال

کتاب حاضر،‌ اصول زیربنایی نظریه چهارچوب ارتباطی را به همراه کاربست های بالینی آن با تاکید ویژه ای بر پذیرش و تعهد درمانی (ACT) توضیح می دهد. این کتاب نگاه جامعی بر رفتار گرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن دارد و به زیبایی پیوندی بین مبانی نظری و کاربست های بالینی ایجاد می کند.

این کتاب توسط دکتر نیکلاس ترنیکه نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی آن را به فارسی ترجمه کرده است. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.

توضیحات

کتاب حاضر،‌ اصول زیربنایی نظریه چهارچوب ارتباطی را به همراه کاربست های بالینی آن با تاکید ویژه ای بر پذیرش و تعهد درمانی (ACT) توضیح می دهد. این کتاب نگاه جامعی بر رفتار گرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن دارد و به زیبایی پیوندی بین مبانی نظری و کاربست های بالینی ایجاد می کند.

این کتاب توسط دکتر نیکلاس ترنیکه نوشته شده است و دکتر پیمان دوستی آن را به فارسی ترجمه کرده است. انتشارات امین نگار ناشر این کتاب می باشد.